Antipsikotiklerin Toksisitesi Ve Bireysel Duyarlılığın Toksisite Üzerine Etkisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Melda Keçik

Danışman: BENSU KARAHALİL

Özet:

Bireylerin ilaçlara verdikleri yanıtların birbirinden farklı olduğu ve bu durumun birçok sebebe bağlı olduğu (genetik farklılıklar, çevresel faktörler, polifarması gibi) günümüzde bilinmektedir. Özellikle ilaçlara bağlı görülen advers etkilerde genetik faktörler önemli yer teşkil etmektedir. Genetik faktörlere bağlı ilaç yanıtı ve advers etkilerin değiştiği 1950 lerden itibaren gösterilmeye başlanmıştır. Psikiyatri ilaçları advers etki sıralamasında ilk 4 de yer almaktadır. En sık gözlenen yan etkisi hepatotoksisitedir. Çalışma kapsamında antipsikotik tedavisi alması ilgili hekim tarafından uygun bulunmuş bireylerden, antipsikotik tedavisi başlanmadan önce, antipsikotik tedavisi başlandıktan 10±5 gün sonra ve antipsikotik tedaviden 3±1 ay sonra kan örnekleri toplanmıştır. Sunulan çalışmada antipsikotik ilaç tedavisi alan 132 bireyden alınan kan örneklerinde alfa-GST miktarları ELISA immonosorbent yöntemi ile tayin edilmiş ve GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 gen polimorfizmleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir. Çalışma sonucunda antipsikotik tedavisi başlandıktan 10±5 gün sonra bireylerin alfa Glutatyon-S-Transferaz ve Alanin Amino Transferaz değerlerinde başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Bu artışın GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 gen polimorfizmleri ile ilişkisi irdelenmiştir.