Künt toraks travması nedeniyle acil servise başvuran hastalarda direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi çekilme endikasyonlarının değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: NURİ HAKAN YILDIRIM

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN

Özet:

Toraks travmaları kafa travmalarında sonra en ölümcül yaralanmalardır. Ölümlerin %25'inden sorumlu olmakla birlikte künt toraks travması %90 oranında görülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız künt toraks travmalı hastalarda Nexus Kriterleri'nin etkinliğini incelemek ve acil servis doktorlarının görüntüleme noktasındaki kararlarının ne yönde geliştiğini; bu kararların Nexus kriterleri ile ne kadar uyuştuğunu araştırmaktır. Çalışma prospektif olarak yapılmış olup 15.1.2016-15.7.2016 tarihleri arasında künt toraks travması nedeniyle acil servise başvuran akciğer grafisi ve toraks bt çekilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti travma mekanizması, toraks fizik muayene bulguları, diğer sistemlerdeki patolojik fizik muayene bulguları, acil servis doktorlarının akciğer grafisi isteme sebepleri ve toraks bt isteme sebepleri araştırıldı. Çekilen akciğer grafisi ve toraks bt sonuçları incelendi. Araştırma verilerine göre araştırma görevlilerine verilen hasta formlarına eklenen akciğer grafisi ve toraks tomografisi isteme sebepleri Nexus Chest kriterleri baz alınarak sıralandı. Buna göre acil servis doktorları künt toraks travmalı hastalarda akciğer grafisi isterken %62 oranında, toraks tomografisi isterken %75 oranında bilmeden de olsa Nexus Chest kriterlerine göre hareket etmişlerdir. Bu sonuçlar çerçevesinde künt toraks travmalı hastalarda Nexus Chest 7 kriterlerinin akciğer grafisinde patolojik bulguyu öngörmedeki sensitivitesi %81,0, spesifisitesi %18,5 iken; bilgisayarlı tomografide patolojik bulguyu öngörmedeki sensitivitesi %80,6, spesifisitesi %20,3 tür. Nexus Chest kriterlerinin künt toraks travmalı hastalarda patolojik bulgu berlirlemede kullanışlı gibi gözükse de bu amaç için tek başına kullanılması çok uygun gözükmektedir. Anlamlı bulunan muayene bulguları ve klinisyenin öngörüsü Nexus Chest kriterleri ile birlikte kullanılmalıdır.