Spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: VAHİT ÇİRİŞ

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışma, spor yapan ve yapmayan 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Beceri Durumlarını incelemek ve sporun sosyal beceriyi geliştirmedeki etkilerini ölçmek amacıyla desenlenmiştir. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan bu çalışmada, veri toplama sürecinde iki ölçme aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgilerin belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu (KBF), ve öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini değerlendirmek için Matson, Rotatory ve Hessel (1983) tarafından geliştirilen ve Bacanlı ve Erdoğan (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY) kullanılmıştır. Evreni 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kırşehir İl merkezinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise random yolla seçilen 726 ortaokul 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Veri seti analiz edilmeden önce verilerin normal dağılım testleri yapılmıştır. Bu süreçte çalışma grubunda 50 den fazla öğrencinin bulunmasından dolayı Kolmogrov-Smirnov testi uygulanmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri cinsiyet özelliklerine göre irdelendiğinde anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır Öğrencilerin sınıf seviyeleri sosyal beceri düzeyleri üzerinde etkilidir. Bir spor dalına ait lisansının olup olmaması ve bu lisansla bir spor yarışmasına katılma durumları incelendiğinde öğrencilerin spor yarışmalarına lisanslı katılma durumlarının onların sosyal beceri düzeylerine etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır Öğrencilerin okullarında spor tesislerinin olup-olmaması durumlarına göre sosyal beceri düzeyleri incelendiğinde anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin anne ve baba öğrenim düzeylerine göre sosyal becerileri değerlendirme ölçeğine verilen cevaplar anlamlı düzeyde değildir. Öğrencilerin gelir düzeyleri onların becerileri üzerinde etkili bir değişkendir.