Bazı yeni 5-benziltiyo tetrazol ve türevi bileşiklerin sentezi yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkinliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: BURAK BAY

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, bazı yeni 5-(benziltiyo)-1-alkil(aril)-1H-tetrazol ve 5-(benziltiyo)-2-alkil(aril)-2H-tetrazol türevi bileşikler sentezlenmiştir. Çalışmanın ilk basamağında çıkış bileşiği olarak kullanılan benzil bromür, potasyum tiyosiyanat ile etkileştirilerek benzil tiyosiyanat bileşiği sentezlendi. Sentezlenen tiyosiyanat bileşiği ikinci basamakta ?CN grubu üzerinden, trietil amonyum klorür ve sodyum azür kullanılarak uygun yöntemle tiyotetrazol bileşiğine dönüştürüldü. Bundan sonraki basamakta ise sentezlenen tiyotetrazol bileşiğinin, çeşitli alkil halojenürler yardımıyla alkillenmesi sağlanarak 5-sübstitue-1-alkil(aril)-1H-tetrazol ve 5-sübstitüe-2-alkil(aril)-2H-tetrazol bileşikleri elde edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR, 13C-APT, LC-MS teknikleri kullanılarak aydınlatıldı. Son aşamada ise sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri ile DNA etkileşimleri incelendi.