Bazı sülfonil hidrazonların, sülfonamitlerin, Schiff bazlarının ve bunların bazı metal komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: SERHAT MAMAŞ

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, bazı bileşiklerin, hem susuz hem de sulu ortamdaki elektrokimyasal davranışları dönüşümlü voltametri (CV), kare dalga voltametrisi (SWV), kronoamperometri (CA), sabit potansiyelli kulometri (bulk elektroliz, BE) gibi teknikler kullanılarak incelendi. Susuz ortam çalışmaları, Pt ve camsı karbon elektrotta, 0,10 M tetrabutilamonyum tetrafloroborat içeren N,N-dimetilsülfoksitte gerçekleştirilirken, sulu ortam çalışmaları, camsı karbon elektrotta, 0,10 M tetrabutilamonyum tetrafloroborat destek elektroliti içeren çözeltilerde yapıldı. İncelenen bileşiklerin indirgenme reaksiyonlarında aktarılan elektron sayıları, difüzyon katsayıları ve standart heterojen hız sabitleri hesaplandı.