Annelerin duygu sosyalleştirme davranışları ile çocukların benlik algısı ve sosyal problem çözme becerilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: HURŞİDE KÜBRA ÖZKAN

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu çalışmada annelerin duygu sosyalleştirme davranışları ile 5-6 yaş grubu çocukların benlik algısı ve sosyal problem çözme becerileri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırklareli il merkezinde okul öncesi kurumlara devam eden 109 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada annelerin duygu sosyalleştirme davranışlarını ölçmek için "Çocukların Olumsuz Duygularıyla Baş Etme Ölçeği" (ÇODBEÖ), çocukların benlik algılarını ölçmek amacıyla "Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği" (DBAT), sosyal problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla ise "Wally Sosyal Problem Çözme Testi" kullanılmıştır. Annelerin destekleyici ve destekleyici olmayan duygu tepkilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılığı incelenirken normallik testi sonucuna göre ilişkisiz t-testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır. Annelerinin destekleyici ve destekleyici olmayan duygu tepkileri çocukların benlik algıları düzeyini ve sosyal problem çözme becerilerini ne derece açıklayıp açıklayamadığını belirlemek üzere çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çocukların benlik algısı düzeyleri ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, annelerin destekleyici ve destekleyici olmayan duygu tepkileri ile çocukların sosyal problem çözme ve benlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmezken, çocukların sosyal problem çözme ve benlik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişki bulunmuştur.