Yığın Ortalamasının Tahmin Edilmesinde Farklı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarının İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Seda Tuğçe Altan

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR

Özet:

Örneklemedeki temel amaç, örnek birimlerinden elde edilen istatistik değerlerini kullanarak örneğin çekildiği yığının parametre değerleri ile ilgili olarak tahminde bulunmaktır. Örneklemedeki ikincil amaç ise, örnek seçerken ve örnek üzerinde ölçüm yaparken oluşacak maliyetleri minimize etmektir. sıralı küme örneklemesi, örneklemenin temel amaçlarına yönelik geliştirilmiş bir yöntemdir. Özellikle çevre, tarım ve tıp gibi alanlarda örnek birimleri üzerinde ölçüm yapmak zaman, işgücü ve maliyet açısından daha zor, ancak aynı birimleri görsel yolla veya yardımcı değişken kullanarak sıralamak daha kolay olabilir. Bu durumda sıralı küme örneklemesi kullanılarak daha az sayıda birimin ölçülmesi ile güvenilir sonuçlar elde edilebilmektedir. İlgilenilen yığının dağılımı biliniyorken sıralı küme örneklemesi tasarımına ilave olarak alternatif bir çok sıralı küme örneklemesi tasarımı önerilmiştir. Bu tez çalışmasında, son yıllarda önerilen kesme tabanlı sıralı küme örneklemesi, kısmi sıralı küme örneklemesi ve değiştirilmiş L sıralı küme örneklemesi detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca yeni bir tasarım olarak kısmı medyan sıralı küme örneklemesi tasarımı önerilmiştir. Monte Carlo simülasyon çalışması ile tasarımların hem sıralı küme örneklemesi hem de basit tesadüfü örnekleme yöntemine göre göreli etkinlik değerleri elde edilerek, hangi dağılımın hangi tasarım altında daha etkin sonuçlar verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan simülasyon çalışması sonucunda, önerilen kısmı medyan sıralı küme örneklemesi tasarımının özellikle tek modlu simetrik dağılımlar altında yığın ortalaması tahminine ilişkin kısmi sıralı küme örneklemesinden daha etkin sonuçlar verdiği saptanmıştır.