Sürdürülebilir turizm planlaması ve bölgesel ekonomik kalkınma:GAP örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: NURCAN BARAN

Danışman: NECİBE AYDAN SAT

Özet:

Yerel-bölgesel kalkınmayı sa ğlamak için turizm potansiyeli barındıran bölgelerde, turizm önemli bir sektör haline gelmi ştir. Turizm potansiyellerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde de ğerlendirilerek bölgesel kalkınmanın sa ğlanması günümüzde en fazla üzerinde durulan konulardan biridir. Bu noktadan hareketle tezin amacı; sürdürülebilirlik çerçevesinde, turizm potansiyellerinin bölgesel ekonomik kalkınmada nasıl değerlendirilebilece ği sorusuna cevap aramaktır. Bu amaç do ğrultusunda Güneydo ğu Anadolu Bölgesi (GAP Bölgesi) sahip oldu ğu büyük potansiyeller do ğrultusunda örnek alan olarak seçilmi ş ve tez kapsamında 2011 yılında hazırlanan GAP Turizm Master Planı'nın sürdürülebilir turizm planlaması pratikleri do ğrultusunda de ğerlendirilmi ştir. Çalı şmada, GAP Bölgesinde sürdürülebilir turizmin temel nitelikleri ve bölgesel kalkınmaya etkisi yazın taramaları ve alan çalı şmasıyla tespit edilmi ştir. Bölgede turizmin geli şimine katkı sa ğlaması öngörülen GAP Turizm Master Planı (2011)'nın sürdürülebilir turizm planlaması çerçevesinde irdelenmesi; katılım sürecinin ve sürdürülebilir turizm yönetiminin de ğerlendirilmesi olarak iki a şamada gerçekle ştirilmi ştir. Katılım sürecinin irdelenmesi alanda yapılan derin görü şmelerle, planın sürdürülebilirli ğinin irdelenmesi ise tespit edilen sürdürülebilir turizmin göstergeleri ile yapılmı ştır. Tezin temel bulguları; GAP Bölgesinde turizmin bölge ekonomisine katkısının olumlu oldu ğu ve bölgede turizmin, bölgelerarası dengesizli ğin giderilmesinde önemli oldu ğu yönündedir. Çevrenin, tarihi ve kültürel de ğerlerin korunmasına dayalı bir planlama anlayı şı ve yeniden canlandırma politikalarıyla, turizm gelecekte GAP Bölgesinde kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olacaktır.