Endüstri ürünleri tasarımında dijitalleşme: Üç boyutlu baskı teknolojilerinin ürün tasarım pratiğinde kullanımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: EBRU GEDİK

Danışman: ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler ile gelişen dijital tasarım ve üretim araçları, üretme, tasarlama ve iş yapma biçimlerimize etki etmektedir. Bu teknolojilerin tasarım sürecine dahil olmasıyla ürün tasarım pratiğindeki etkileri de kaçınılmazdır. Dijital tasarım ve üretim araçlarının tasarım süreçlerinde kullanımı ile literatürde geleneksel tasarım süreci modellerine alternatif olarak dijital tasarım süreci modellerini görmek mümkündür. Yeni nesil dijital üretim teknolojisi olan üç boyutlu baskı, endüstri ürünleri tasarımı pratiği için önemli bir teknoloji olarak görülmekte ve ürün tasarım süreçlerinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta tasarımcılar için yalnızca tasarım sürecinin son evresinde kullanılan bu teknoloji, bugün tasarımların geliştirilme süreçlerinde diğer tasarım araçlarıyla birlikte tasarım sürecinin erken evrelerinden itibaren kullanılmaktadır. Bu çalışma ile dijital tasarım aracı olarak 3 boyutlu baskı teknolojilerinin ürün tasarım pratiğindeki kullanım ve etki alanlarının araştırılması, geleneksel tasarım sürecine kıyasla yarattığı etkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ana çalışmaya referans niteliğinde bir ön araştırma yapılmıştır. Bu ön araştırma sonuçları analiz edilerek 40 profesyonel ürün tasarımcısıyla görüşmeler yürütülmüştür. Ayrıca literatürle tanımlanan 3 boyutlu baskı teknolojisi entegre edilmiş dijital tasarım sürecinin geleneksel tasarım sürecine kıyasla yarattığı etkiler durum çalışmaları ile incelenmiştir. Sonuç olarak profesyonel ürün tasarımcılarının teknolojiyi tasarım süreçlerine entegre etme biçimleri, etkileri ile ilgili değerlendirmeleri ve uygulamalı çalışmalar yolu ile 3 boyutlu baskı teknolojisinin ürün tasarım sürecindeki yerine ve çıktılarına ilişkin bütüncül bir değerlendirme ortaya konmuştur.