Beş- altı yaş çocuklarına yönelik zorbalığı önleme programının çocukların zorbalık davranışlarına etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ESME KIRIK

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu araştırma, Zorbalığı Önleme Programı'nın beş-altı yaş çocukların zorbalık davranışlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Ankara ili Çankaya Belediyesi'ne bağlı bir gündüz bakımevindeki beş-altı yaş aralığındaki 26 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için Uysal ve Dinçer (2015) tarafından geliştirilen "HVDF" ve " Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu model kullanılarak deneysel bir uygulama gerçekleştirilmiştir. HVDF deney grubuna ve kontrol grubuna ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma kapsamında Beş-Altı Yaş Çocuklarına Yönelik Zorbalığı Önleme Programı oluşturulmuştur. Deney grubuna haftada iki gün olmak üzere sekiz hafta süren zorbalığı önlemeye yönelik eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise söz konusu eğitim verilmemiştir. Veriler analiz edilirken deney ve kontrol grubundaki çocukların HVDF alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test toplam puanları hesaplanmıştır. Araştırma sonunda deney grubundaki çocukların fiziksel, ilişkisel, sözel zorbalık ve zorbalığa uğrama, olumlu sosyal davranış ve akran kabulü alt boyutlarında isimlerinin söylenme sıklıklarının, son teste ön teste göre düştüğü bulunmuştur. Kontrol grubundaki çocukların fiziksel ve ilişkisel zorbalık ve olumlu sosyal davranış alt boyutlarında isimlerinin söylenme sıklıklarının, son teste ön teste göre düştüğü bulunmuştur.