MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSLERİNİN PROGRAM, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ FAKTÖRLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Asuman AYPEK ARSLAN

Danışman: ALEV KURU

Özet:

Bu araştırma ile temel sanat eğitimi derslerinin öğrenciler tarafından öğrenilme düzeyi, öğrencilerin bu derse karşı tutumları ve görüşleri ile temel sanat eğitimi dersini veren öğretim elemanlarının görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Sanat Eğitimi dersi öğrencilere sonraki sınıflarda yapacakları çalışmalara, görecekleri derslere alt yapı oluştururken öğrencilerin farklı malzemeler ve teknikler kullanarak yaratıcılığını geliştirmelerine ve sanatın ilke ve elemanlarını kavramalarına yardımcı olur. Araştırmada temel sanat eğitiminin konuları, içerikleri, amaçları ve kullanılan sanat eğitimi yöntemlerinin öğrenciler üzerindeki tutum ve başarıya ne ölçüde fayda sağladığı, bu dersin genel ve özel amaçlarının gerçekleştirilme düzeyinin saptanması açısından bu araştırmanın yapılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Araştırmanın amacı ile bağlantılı doğru tespitlerde bulunmak ve temel sanat eğitimi derslerinin öğrenci üzerinde bilgi kavrama düzeyini tespit etmek için ile 1. alt amaca hizmet edecek bulgulara ulaşılmıştır. Hazırlanan erişi testi temel sanat eğitimi dersini alan birinci sınıf öğrencilerine ön test-son test olarak uygulanmıştır. 2. alt amaca ulaşmak için temel sanat eğitimi dersini alan öğrencilere hazırlanan tutum ölçeği uygulanmış ve yine tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için ön test ve son test olarak verilere ulaşılmıştır. Araştırmada nicel verileri desteklemesi amacıyla nitel verilere de başvurulmuştur. Temel sanat eğitimi dersini alan birinci sınıf öğrencileri ile odak grup görüşmeleri yapılmış, bu dersi veren öğretim elemanları ile ise görüşmeler yapılarak durum tespiti yapılmıştır. Bunların yanı sıra araştırmacı tarafından temel sanat eğitimi derslerinin gözlemi yapılarak nitel verilere ulaşılmıştır. Bu süreçte ortaya çıkan veriler doğrultusunda araştırmanın 3. alt amacının bulguları elde edilmiştir. Araştırmanın 4. ve son alt amacına ulaşabilmek için öğretim elemanları tarafından verilen vize ve final notları ile araştırmacı tarafından uygulanan erişi testi sonuçları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen nicel verilerin analizinde ortalamalar arasındaki farkları ortaya koymak amacı ile Kruskal-Wallis H Testi, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi ve bağımsız örneklemler için Tek-Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) yapılmıştır. Ayrıca nitel bulguların analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, temel sanat eğitimi ders konularının öğrenciler tarafından teorik olarak kavranamadığı, öğretim elemanlarının teorik bilgi aktarımı konusunda yetersiz kaldığı, öğrencilerin temel sanat eğitimi dersine ilişkin olumlu tutumlar geliştirmedikleri ve öğrencilerin öğretim elemanının kullandığı değerlendirme tekniğinin onların derslerde kazandığı uygulama becerilerini ölçme düzeyleri konusunda olumlu görüş belirtmedikleri saptanmıştır. Ayrıca öğrenciler, öğretim elemanının alan eğitimi, konu alanı, planlama, iletişim, öğretim süreci ve sınıf yönetimi konularında ortalama bir düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Temel sanat eğitimi derslerinin yapıldığı atölye ortamlarının fiziki şartlar bakımından yetersiz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, temel sanat eğitimi derslerinin alan uzmanı öğretim elemanları tarafından verilmesi gerektiği, atölye donanımlarının düzenlenmesinin bu dersin verimliliğini arttıracağı ve mevcut programın gözden geçirilerek güncellenmesi gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.