İnternet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşam doyum değerlerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: ŞENOL GÖRAL

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalışmanın amacı, İnternet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşam doyum değerlerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 20 farklı üniversite öğrenim gören toplam 438 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında, 15 kişisel bilgi sorusu ve 34 boş zaman değerlendirme alışkanlığı sorusu olmak üzere 49 sorudan oluşan anket formu ile Diener E. (2006) tarafından geliştirilmiş "Yaşam Doyum Ölçeği" ve Hills&Argyle (2002) tarafından geliştirilen "Oxford Mutluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (version 16.0) programında kaydedilmiş, tanımlayıcı istatistikler için frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Farklı gruplar arasındaki farklılıkları bulmak için İndependent T testi, ilişkiyi incelemek için ise Pearson Korelâsyon testleri uygulanmış ve P değerinin 0.05'ten küçük olduğu durumlarda gruplar arası fark anlamlı kabul edilmiştir. Sonuç olarak; Üniversite öğrencilerinin %72.8'i bir günde 4 saat ve daha fazla boş zamana sahipken, yarısına yakını (%44.5) boş zamanlarının yeterli olmadığından yakınmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%84.2) bilgisayar sahibi olmaları, tamamına yakın bir kısmının (%92.2) boş zamanlarında internete girmeleri ve internete girenlerin sosyal paylaşım sitelerini kullanma oranlarının çok yüksek olması (%93.4) göze çarpmaktadır. Öğrencilerin birçoğu (%55.3) boş zamanlarını evde ve yalnız başına (43.2) geçirmeyi tercih ederken, ev dışında geçirenlerin bu zamanlarını arkadaşları ile geçirme yüzdelerinin (%64.1) yüksek olması dikkat çekicidir. Ayrıca boş zamanlarını ev dışında geçiren üniversite öğrencilerinin hem mutluluk hem de yaşam doyum düzeyleri bakımından evde geçirenlere göre daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir (p<0.05). Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını evde geçirmeyi tercih etme nedenleri, evlerini güzel bir ortam olarak kabul etmeleri, kendilerinde dinlendirici bir etki bırakması, rahatça TV izleme, internete girme, müzik dinleme vb. etkinlikleri kolayca yapabilmeleri, bilgisayar sahibi olmaları ve internet ortamında boş zaman geçirmeyi sevmeleri, interneti eğlenceli ve mutluluk verici olarak görme, ev dışında geçirenlerin ise ev dışında elde edilen serbestliğin, arkadaş gruplarıyla rahatça hareket edebilme, sosyal ortamlara girme, yeni arkadaşlıklar için fırsatlar sunma, yenilenme ve rahatlama, açık hava faaliyetlerine katılma gibi etkenler olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerin internette geçirdikleri boş zaman ile mutluluk düzeyi değerleri arasında ve sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile yaşam doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmamasına rağmen, internet ortamında geçirdikleri boş zaman ile yaşam doyum düzeyleri arasında p<0.05 düzeyinde ve sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumları ile mutluluk düzeyi değerleri arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunması, internet ortamında geçirilen boş zamanın üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşam doyum değerlerine direk etki ettiğini göstermektedir.