Akseki ilçesi Bucakalan Köyü'ndeki Mehmet Duruk konutu restorasyon ve yeniden işlevlendirme önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: MUHAMMED ŞENOCAK

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu tez çalışmasında, Antalya İli Akseki ilçesinde Bucakalan Köyünde yer alan kırsal mimari eserlerden günümüze bozulmadan gelebilmiş ünik örneklerden biri olan Mehmet Duruk konutu konu edilmektedir. Çalışmanın amacı, yapının mevcut durumunun, restorasyon imkanlarının incelenerek yapının korunması ve gelecek nesillere iletilebilmesi için uygun restorasyon müdahaleleri ve işlevin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında, Antalya İli, Akseki ilçesi Bucakalan köyü ve konutun günümüzdeki durumu incelenerek, karşılaştırmalı çalışma ve tarihi araştırmalar ile konutun özgün durumu araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilip, kriterler belirlenerek bu kriterlerin uygulamaya geçiş aşamasında, yeni işlev ile birlikte değerlendirildiği bir restorasyon projesi önerilmiştir