Okul öncesi eğitimde kullanılan eğitsel etkinlik uyarlamalarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: YUSUF GÖKKAYA

Danışman: GÖKHAN DUMAN

Özet:

Bu çalışma okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarının temel noktasını oluşturan eğitsel etkinlik uyarlamalarını çeşitli değişkenler açısından inceleyerek nitelik düzeylerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel verilere dayalı, tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı'ın program kitabında yer alan uyarlamalar, öğretmenlerin yapmış oldukları uyarlamalar ve hazır planlarda yer alan uyarlamalar olmak üzere toplam iki yüz adet eğitsel etkinlik uyarlaması oluşturmaktadır. Uyarlamalar doküman incelemesi ve içerik analizi ile incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen etkinlik uyarlaması kontrol listesi kullanılmıştır. Etkinliklerin format özellikleri frekans yüzde değerleri ile verilmiş, etkinlik kaynağına göre farklar t Testi ile analiz edilmiş, yaş ile ilişkili farklar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiş, değerlendirme boyutlarının aralık değerleri hesaplanarak nitelikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin yaptıkları etkinlik uyarlamaları hazır planlarda yer alan uyarlamalara göre anlamlı farklılık göstermiştir. Etkinliklerin biçimsel özelliklerinde bazı etkinlik türlerinin göz ardı edildiği, bazı yaş gruplarının ön plana çıktığı, yapılan uyarlamalarda engel türleri arasında sayısal anlamda farklılıklar olduğu bulunmuştur. İncelenen etkinliklerin tüm alt boyutlarda (uyarlama boyutu, gelişimi destekleme ve eğitsel boyut) niteliksel olarak istenen düzeyde olmadığı bulunmuştur. Okul öncesi dönemde etkili kaynaştırma uygulamalarının gerçekleşebilmesi için etkinlik uyarlamaları ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması önerilmektedir.