Türkiye'de açık ders malzemelerinin genel durumu ve bir örnek uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: AYDAN ŞEN BAYSAL

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye'de mevcut bulunan üniversitelerde Açık Ders Malzemeleri girişimine yönelik çabaları değerlendirmek ve bu hususta yapılan çalışmaları inceleyerek Açık Ders Malzemelerinin eksikliklerini ve tamamlanması gereken yönlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Açık Ders Malzemelerine ulaşmaya imkân veren Ankara, Gazi, İstanbul Teknik, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Bartın ve Harran Üniversitesi olmak üzere yedi üniversite ele alınmıştır. Çalışma incelemesi yedi üniversitedeki dersler için belirlenen kriterler ile ilgili sayısal veriler ışığında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de Açık Ders Malzemelerine yönelik girişimlerin yeterli düzeyde olmadığı, henüz sadece yedi üniversitenin Açık Ders Malzemeleri imkânı sunduğu saptanmıştır. Açık Ders Malzemeleri web sayfasında bulunan dersleri; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde incelenmiş olup doktora düzeyinde ders içeriği bulunan üniversite olmadığı tespit edilmiştir. En fazla ders içeriğinin Fen Bilimleri alanında, en az ders içeriğinin de Sağlık Bilimleri alanında yapıldığı görülmektedir. Ders materyalleri açısından incelendiğinde ise görsel ve işitsel uygulamaya yönelik materyallerden daha çok tercih edilen ders içeriği dosyalarının pdf olarak sunulduğu gözlenmektedir. Tüm bu hususlar düşünüldüğünde Açık Ders Malzemelerine yönelik ders materyallerinde eksiklikler olduğu, ders materyallerinin tek tip sunulduğu fakat ders materyallerini sunarken kullanılan ara yüzde belli bir standardın bulunmadığı, öğrenenlerin bazı Açık Ders Malzemelerine erişmek için ilgili üniversitenin öğrencisi olması zorunluluğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak da bu eksikliklerin giderilmesine yönelik ortak paydada çözüm önerileri ve örnek bir Açık Ders Malzemeleri modeli geliştirilmiştir. Açık Ders Malzemeleri sunan üniversitelerin web sitesi tasarımları ve ara yüzleri incelenerek bu konuya yönelik web sitesinin sahip olması gereken özelikler belirlenmiştir.