Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Okul kanalındaki yayınların ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: AYŞEGÜL YILDIRIM

Danışman: GÜLAY EKİCİ

Özet:

Bu araştırmanın amacı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT OKUL kanalında yayınlanan "Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?" adlı programı MEB Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı açısından değerlendirmektir. Tarama modelinde durum çalışması olarak desenlenerek gerçekleştirilen bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Biyoloji alanından 42 uzmanın katıldığı amaçlı çalışma grubuyla hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak, MEB Ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. Sınıf Biyoloji Dersi Kazanımlar Formları ve TRT'de Yayınlanan "Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?" programı ile ilgili Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. Formların kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik değerleri %85 ile % 92 arasında bulunmuştur. Veri toplama formaları, 42 biyoloji alan uzmanına uygulanmıştır. Katılımcıların, gönüllülük esas alınarak "Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?" programını izleyip ölçme araçlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Veri toplama araçları, elektronik posta ve kağıda basılı şekilde uzmanlara ulaştırılmış, aynı yollar ile uzmanlardan görüşleri toplanmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiksel işlemlerden frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış, bu bilgiler ışığında bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, "Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?" adlı televizyon yayınının genel anlamda Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı kazanımlarını sağlamakta yetersiz kaldığı ancak, programa ilişkin içerik, süre ve konunun işlenişine yönelik uzman değerlendirmelerinin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Öneriler bölümünde ise, kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT ile MEB'in işbirliği ile derslerin öğretim programı kazanımlarını sağlamayı destekleyecek eğitim yayınlarının yapılması, özel kanalların yayınladığı eğitim yayınlarının üzerinde da araştırmalar yapılması, sanal stüdyo uygulamaları ile daha renkli ve daha ekonomik yayınların üretilmesi vb. öneriler sunulmaktadır.