Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin araştırma (Sahil Güvenlik Komutanlığı örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MURAT GÜLCAN

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Bu araştırma Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir unsuru olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile literatürde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde konuya ilişkin ilk defa çalışma yapılmıştır. Araştırmada, 2014 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan personelin görüşleri alınmıştır. Araştırmada veri toplama, ölçme aracı ile sınırlandırılmıştır. Çalışma grubunu Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhı çalışanları oluşturmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışanlarından 300 kişiye ölçme aracı uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri belirlenirken, tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra normal dağılım göstermeyen bilgi ve iletişim teknolojileri genel ve alt boyut puanlarının üç grup ve üzerindeki parametrelerin karşılaştırmalarında Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HDS test kullanılmıştır. İki grup değerlendirmelerinde ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Verilerin analizleri SPSS 15.0 programında yapılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerini ölçmek amacıyla hazırlanan ölçme aracı sonuçları incelendiğinde; personelin genel olarak tüm alt boyutlarda yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Kelime işlemci programı, internet kullanımı ve işletim sistemi kullanımı yeterliklerinin, donanım bilgi düzeyi, elektronik tablo bilgi düzeyi ve sunu programı bilgi düzeyi yeterliklerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle personelin eğitim durumları yükseldikçe ve bilgi teknolojileri ile ilgili herhangi bir eğitim/kurs programına katıldıkça bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin arttığı belirlenmiştir.