Annelere Uygulanan Empati Eğitim Programının Bağışlama Ve Empati Düzeylerine Etkisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Leyla ULUS

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu araştırmanın genel amacı, ergenlik döneminde çocuğu olan annelere uygulanan empati eğitim programının onların empati ve bağışlama düzeyleri üzerindeki etkisini saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, araştırma, kontrol gruplu öntest-sontest modeline dayalı deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeylerden çocuğu 10. ve 11. sınıfa devam eden 23 anneye bağışlama, bağışlama olasılığı ve empati ölçekleri uygulanmış empati ve bağışlama düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 16 oturumdan oluşan empati eğitimi sonunda son testler uygulanmış annelerin bağışlama olasılığı puanlarının, bağışlama puanlarının ve empati puanlarının anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. Veri toplama araçları olarak; annelerin bağışlama düzeylerini ölçmek için Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim ve Media (2001) tarafından geliştirilen bağışlama ve Rye (1998) tarafından geliştirilen bağışlama olasılığı testleri araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Annelerin empati düzeyleri Jolliffe ve Farrington (2006) tarafından geliştirilen empati ölçeği araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Annelerin için demografik bilgileri için Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması şamasında, Korelasyon Analizi ve t-Testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında, 0,01 ve 0,05 anlamlılık düzeyi aranmıştır. Araştırma sonucunda, empati ve bağışlama arasında anlamlı bir ilişki olduğu, kısaca, verilen empati eğitiminin bağışlama düzeyinde de olumlu etki yarattığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, okulların önleyici rehberlik ilkesini benimseyerek empatiye yönelik bireysel ve grup rehberliği çalışmalarına yer verilmesinin ve bu çalışmalarda empati eğitim programı uygulanmasının, okullarda, Empati Eğitim Programının uygulanabilmesi için okul psikolojik danışmanları, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerine yönelik empati eğitimi konusunda hizmet içi eğitimler düzenlenmesinin empatik becerileri ve bağışlama düzeylerinde olumlu etki yapacağı düşünülmektedir.