Öğretmenlerin kişisel ve mesleki niteliklerinin 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 matematik başarısına etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ELİF SEZER

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu araştırmanın amacı 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretmenlerinin kişisel özellikleri, öğretmen yeterlikleri ve uygulamalarına ilişkin niteliklerinin ve çalışma ortamlarının bu öğrencilerin TIMSS 2011 matematik başarısına etkisini incelemektir. Bu araştırmada korelasyonel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye'den katılan 4. sınıf düzeyinde 6894 öğrenci ve 243 öğretmen; 8. sınıf düzeyinde 6307 öğrenci ve 220 öğretmen oluşturmaktadır. TIMSS 2011 uygulamasından elde edilen öğretmen yanıtları öğretmen yeterliği, kişisel özellikler, öğretmen uygulamaları ve çalışma ortamları olarak dört kategori altında ifade edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon ile her bir kategori altında yer alan değişkenlerin 4 ve 8. sınıfta okuyan Türk öğrencilerinin TIMSS 2011 matematik başarısını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre TIMSS 2011 öğretmen anketinden elde edilen öğretmen nitelikleri 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin TIMSS 2011 matematik başarısındaki değişkenliğin küçük bir kısmını, yaklaşık %12'si ile %1'i arasını, açıklamaktadır. Bu durumun nedeninin TIMSS 2011 araştırmasındaki Öğretmen Anketi içeriğinin, öğretmen niteliklerini belirleme açısından yetersiz olduğu düşünülmektedir. Ayrıca okul özellikleri ve sosyoekonomik düzey gibi bazı önemli değişkenlerin ülkemizdeki öğrencilerin matematik başarısında rol oynadığı da düşünülmektedir.