Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: YAŞAR ÇORUH

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimlerinin ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörleri belirleyerek, bu nedenleri bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi nde 2012-2013 öğretim yılında öğrenim gören lisans öğrencileri, örneklem grubunu ise İslami İlimler Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi n de normal ve ikinci öğretim öğrencileri içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 239 erkek (%48.8) ve 251 kadın (%51.2) olmak üzere toplam 490 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Boş Zaman Engelleri ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek, bireyleri Boş Zaman Engellerini belirlemeye iten, (1) zaman ve ilgi eksikliği , (2) birey psikolojisi , (3) bilgi eksikliği , (4) ulaşım sorunu , (5) tesis yetersizliği ve (6) arkadaş eksikliği gibi 6 alt boyuttu ölçmeye yönelik 27 maddeden oluşmaktadır. Bireylerin Boş Zaman Engelleri, Kesinlikle Önemsiz (1) ve Önemsiz (2) , Önemli (3) , ve Çok Önemli (4) şeklindeki 4 lü Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek, araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerinin cinsiyet, öğretim türü ve sınıflara göre yapılan karşılaştırmasında Anova ve bağımsız iki örnek t testi uygulanmış olup, bu uygulama sonucu anlamlı bulunan farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla Duncan testi yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ölçeğin alt boyutlarını ortaya çıkarabilmek için faktör analizi uygulanmış ve faktör analizinde varimax eksen döndürmeli temel bileşenler analizi yöntemi uygulanmıştır. Anketin iç tutarlılığını test etmek için faktör analizi sonucunda belirlenmiş olan alt boyutlara ve toplam ölçeğe Cronsbach s Alfa iç tutarlılık testi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekte yer alan altı faktörün üçünde belirtilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşmaların gözlemlendiği ancak, bu farklılaşmaların daha çok zaman ve ilgi eksikliği alt boyutunda yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Bu farklılaşmanın ortaya çıkmasında ise; cinsiyet, sınıf ve öğretim türü gibi değişkenlerin etkili olduğu anlaşılmıştır.