Bilişim teknolojileri ve yazılım dersine ilişkin öğretmen görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: KAMİL TAZICI

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ortaokul bilişim sistemleri ve yazılım dersi öğretim programını bilgisayar öğretmeni görüşlerine göre değerlendirmektir.Araştırmada nicel yöntemlerden anket, nitel yöntemlerden görüşme kullanılmıştır. Nicel çalışma grubu için 60 bilgisayar öğretmenine web üzerinden ulaşılarak ankete cevap vermeleri sağlanmıştır. Nitel veriler için, 5 bilgisayar öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizi için frekans, yüzde dağılımı ve verilerin öğretmenlerin cinsiyetine, mezun oldukları okula ve çalışma sürelerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını hesaplamak üzere t-testi ve tek yönlü anova testi yapılmıştır. Nitel veriler için görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış, satır satır okuma tekniği ile içerik analizi yapılmıştır.Yapılan anket çalışması sonucunda; öğretmen görüşlerine göre bilişim teknolojileri ve yazılımı dersi için bilişim okur yazarlığı olarak, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurma, bilgi paylaşma ve kendini ifade etme, araştırma, bilgiyi yapılandırma ve işbirlikli çalışma ve problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme bakımından genel olarak oldukça olumlu değerlendirildiği tespit edilmiştir.Sonuçlara genel olarak bakıldığında, bilgisayar öğretmeni görüşlerine göre, bilgisayar dersi hedeflerinin öğrenci düzeyine uygun olduğu belirtilmiştir. Programda, bilgi iletişim vizyonu çerçevesinde ilgili konulara daha geniş yer verilmelidir.