HIZLI YÜZEYEL SOLUNUM İNDEKSİNİ MEKANİK VENTİLASYON SIRASINDA EN İYİ TAHMİN EDEN MOD VE BASINÇLARIN KOMBİNASYONUNUN BELİRLENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SENAY DEMİRTAS

Danışman: GÜL GÜRSEL

Özet:

Ayırma islemi toplam MV’ de kalma süresinin % 40-50’sini olusturur (3, 21, 25). Ayırma sırasında hastanın kooperasyonunu gerektiren bu islem için bazı metodlar mevcuttur. Hızlı yüzeyel solunum indeksi (HYSĐ) hastanın mekanik ventilasyon (MV) desteğinden ayrılmaya hazır olduğunu gösteren en iyi belirleyici parametredir (37). Bu çalısmada hastanın spontan solunum sırasında ölçülen HYSĐ’ne en yakın değeri ölçen ve hastanın ventilatörden ayrılmaya hazır olduğunu en iyi tahmin eden mekanik ventilatör mod ve basınç kombinasyonlarını saptamayı amaçladık. Yoğun Bakım Ünitesi’nde entübe izlenen 25 hasta çalısmaya alındı. Entübasyonun 24. saatinden itibaren günlük değerlendirmeyi geçen hastalara spontan soluma denemesi (SSD) uygulandı. Tüm hastalarda T tüpe alınmadan önce farklı basınç modlarında HYSĐ ve diğer parametreler ölçüldü. Tüm hastalarda HYSĐ’nin farklı modlarda anlamlı farklı olmadığı ancak spontan mod ile en iyi korelasyonu PS 5 PEEP 0 (p = 0.0001, r = 0.719) kombinasyonunun, en kötü korelasyonu ise PS 0 PEEP 5 kombinasyonunun gösterdiği belirlendi. Ayırma basarısını öngörmek için HYSĐ için esik değer saptanamadı. SBT basarılı ve basarısız gruplara bakıldığında SKB (p = 0.041) ve DKB (p = 0.046) için anlamlı farklılıklar saptandı. SKB için 120 mmHg, DKB için 70 mmHg belirleyici değer olarak saptandı. Solunum sayısı basarısız grupta basarılı gruba göre daha yüksek bulundu. PS 0 PEEP 5 ve PS 5 PEEP 0 kombinasyonlarında f için belirleyici değer 27 olarak ölçüldü. Tüm hastalar değerlendirildiğinde VD / VT oranı 0.53 ± 9.7 saptanırken, SSD basarılı grupta 0.47 ± 0.1, SSD basarısız grupta 0.56 ± 7.8 olarak saptandı, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.032). Sonuç olarak T tüpte ölçülen HYSĐ ile ventilatör desteği sırasında ölçülen özellikle ‘PS 5 PEEP 0 kombinasyonu’ olmak üzere farklı mod ve basınç kombinasyonlarındaki HYSĐ değerleri arasında iyi korelasyon olmasına rağmen SSD basarısını tahmin etmede HYSĐ için esik değer saptanamadı. Bununla beraber ayırma öncesinde ölçülen SKB, DKB, VE ve f parametrelerinin ayırma basarısını öngörebileceği sonucuna varıldı.