Vestıbüler sinir cerrahisinde gözlemlenen önemli anatomik yapıların incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HAŞMET YEĞİN

Danışman: MELTEM BAHÇELİOĞLU

Özet:

Fossa cranii posterior ve trigonum pontocerebellare'nin anatomisinin kompleks yapısı ve varyasyonlarının sıklığı bölgenin ayrıntılı incelenmesini gerekli kılmaktadır. Çalışmamızın amacı, trigonum pontocerebellare'nin orta kompleks bölümündeki v. petrosa superior, fissür venleri, a. superior cerebelli, a. inferior anterior cerebelli, a. inferior posterior cerebelli, a. vertebralis, a. labyrinthi ve plexus choroideus'un bölgedeki kraniyal sinirler olan n. abducens, n. facialis, n. intermedius, n. vestibulocochlearis ile olan ilişkilerini incelemektir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalında 1994 - 2004 yılları arasında gerçekleştirilen "retrosigmoid yolla fossa cranii posterior girişimi" ameliyatları sırasında elde edilen görüntü kayıtlarının 109'unda orta kompleks bölümü incelendi. Arterlerin birbirleriyle olan konumsal ilişkileri ile, orta kompleks içinde normalde bulunmayan a. vertebralis ve a. inferior posterior cerebelli gibi yapıların görülme sıklıkları incelendi. Ayrıca cerrahi girişim sırasında diğer yapıların bulunmasını kolaylaştıran n. intermedius, n. abducens, plexus choroideus'un gözlenme sıklıkları saptandı. Yüksek cerrahi komplikasyon riski taşıyan n. vestibulocochlearis'in klivaj özellikleri ve arterlerle olan konumsal ilişkileri detaylandırıldı. Sonuç olarak vestibüler sinir cerrahisi sırasında karşılaşılan çeşitli vasküler ve nöral yapıların komşulukları büyük önem taşımaktadır. Bazı yapılar bulunma sıklığı az olsa dahi önceden göz önünde bulundurulmazlar ise, önemli komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, cerrahi girişimlerde, çalışmamızda saptadığımız varyasyonların bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekmektedir.