Akut gastroenteritli 0-5 yaş arası çocuklarda norovirus sıklığının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: AYLİN ALTAY

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI

Özet:

Noroviruslar, özellikle beş yaş altı çocuklarda hastane yatışı gerektiren ağır gastroenterit olgularına neden olmaktadır. Çalışmamızda Ankara daki iki hastaneye akut gastroenterit tanısı ile başvuran 0-5 yaş arası çocuklarda norovirus sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Dışkı örnekleri, Eylül 2004-Haziran 2011 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ne başvuran akut gastroenteritli 0-5 yaş arasındaki 1000 çocuktan alınmıştır. Dışkı örneklerinde norovirus GI ve GII antijen pozitifliği ELISA yöntemi ile (RIDASCREEN® Norovirus (C1401) 3rd Generation, r-biopharm, Darmstadt, Almanya) araştırılmıştır. Norovirus GI ve GII antijeni toplam 141 (%14.1) örnekte pozitif saptanmıştır. ELISA pozitifliği ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Norovirus prevalansı ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde sırasıyla %13.8, %17.7, %14.7 ve %11.2 olarak saptanmış ve virus ile mevsimsel dağılımı arasında istatistiki fark bulunmamıştır (p>0.05). Ancak aylara göre NoV prevalansı incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu farkı, Temmuz (%24.2) ve Kasım (%4.1) aylarının oluşturduğu görülmüştür. Norovirus pozitif hastaların %51 inin kusması olduğu saptanmış, ancak istatistiki olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Norovirus pozitif hastaların %3.3 ünde parazit tespit edilmiştir. Norovirus ile enfekte dışkı örneklerinin hiçbirinde diyareye neden olan bakteriyel enfeksiyon ajanı bulunamamıştır. Diyareli örneklerde norovirus, %14 gibi yüksek bir oranda tespit edilmiştir. Ülkemizde rotavirus aşısının kullanılmaya başlanmasının bir sonucu olarak norovirus prevalansının artacağını ve 0-5 yaş ishalleri arasında daha sık rastlayacağımız bir etken olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle, norovirus testlerinin rutin laboratuvarlardaki gerekliliğinin artacağını öngörmekteyiz. Sonuç olarak, norovirusun rutin tanısının, norovirus ile enfekte olmuş akut gastroenteritli hastaların gereksiz antibiyotik kullanmasını da önleyerek ülke ekonomisine bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.