İlköğretim düzeyi yazma becerileri ile ilgili makalelerin ve lisansüstü tezlerin çok yönlü incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ELİF GÖKSU

Danışman: SEYİT ATEŞ

Özet:

İlköğretim yıllarında başlayan ve yaşam boyu devam eden yazma becerileri ile ilgili değişik boyutlarda pek çok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda sorunlar ortaya konulmakta, sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmakta, yazma öğretiminin kazandırılması ve geliştirilmesinde uygulanacak yöntem, kuram ve yaklaşımlardan elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır. Yazma becerileriyle ilgili yapılan araştırmalar makale, bildiri ya da tez olarak yerini almaktadır. Bu çalışmada ilköğretim kademesindeki öğrencilere yönelik yazma becerileri ile ilgili 2005-2015 yılları arasında yapılan bilimsel makalelerin ve lisansüstü tezlerin çok boyutlu olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 63 makale ve 101 lisansüstü tez incelenmiştir. Çalışmada ilköğretim alanındaki yazma becerilerine yönelik 2005-2015 yılları arasında yapılan çalışmaların amaçları, bulguları, tarihi, yöntemi, çalışmanın örneklemi/katılımcıları, veri toplama yöntemi ve araçları incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve çalışmaların frekans ve yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, ilköğretim düzeyinde yazma becerileriyle ilgili en fazla makalenin 2015 (%23.8) yılında, tezin ise 2007 (% 17,82) yılında yapıldığını, makalelerin ve tezlerin daha çok tarama (%73.0), modelinde desenlendiği, hem makalelerde hem de tezlerde nicel (%39.7) yöntemin nitel (%34.9) yönteme göre daha çok kullanıldığı, makale ve tez çalışmalarındaki katılımcıların en fazla sınıf öğretmeni (%15.9) daha sonra da birinci sınıf öğrencilerinden (%14.3) seçildiğini göstermektedir. Bunun yanında, makaleler daha çok doküman incelemesi (%61.9) tezler ise görüşme (%15.9) yöntemi ile incelenirken, veri toplama aracı olarakta makalelerde dereceli puanlama anahtarı (%19.0) tezlerde ise anket (% 16) kullanılmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim alanındaki yazma becerileri ile ilgili çalışmalarda daha fazla deneysel modelin kullanılması, nitel yöntemin arttırılması, gözlem, görüşme, ve diğer yöntemlerinde kullanılması önerilebilir.