Sıralı küme örneklemesi tasarımlarının çeşitli dağılımlar altında etkinliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: NİLAY AKINCI

Danışman: YAPRAK ARZU ÖZDEMİR

Özet:

Sıralı Küme Örneklemesi (SKÖ), Basit Tesadüfî Örneklemeye (BTÖ) alternatif olarak önerilen bir örnekleme yöntemidir. SKÖ, özellikle örnek birimlerinin ilgilenilen değişken bakımından ölçülmesinin zor olduğu, ancak birimleri ilgilenilen değişken bakımından sıralamanın kolay olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Sıralama tesadüfî olarak yapılmadığı sürece, SKÖ ile elde edilen yığın ortalamasına ilişkin tahmin edici, BTÖ' dekinden daha etkindir. Bu etkinliği arttırmak ve sıralamada oluşabilecek hataları azaltmak amacıyla, yığın dağılımının bilinmesi durumunda, yığın ortalamasını tahmin etmek üzere SKÖ' nün bilinen tasarımından daha etkili olan farklı SKÖ tasarımları elde edilmiştir. Bu çalışmada, sözü edilen tasarımlara alternatif olarak Çok Aşamalı L Sıralı Küme Örneklemesi (ÇALSKÖ) tasarımı önerilmiştir. Ayrıca, literatürde yer alan farklı SKÖ tasarımları ve önerilen ÇALSKÖ tasarımının SKÖ' ye göre etkinlikleri çeşitli dağılımlar altında simülasyon yoluyla incelenerek, hangi tasarımın daha etkin olduğu saptanmaya çalışılmıştır.