İşveren Markasının Akademisyen Görüşlerine Göre Etkilediği Faktörler: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Bir Model Uygulaması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dilek Tufan

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu araştırma, işveren markasının akademisyen görüşlerine göre etkilediği faktörlerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında bir model uygulaması ile ortaya konulmasını amaçlamıştır. Araştırmada bağımsız değişken işveren markası, bağımlı değişkenler ise örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme olarak belirlenmiştir. Araştırmanın hipotezlerine bağlı olarak işveren markası algısının değişkenler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri test edilmiştir. Ortaya koyulan hipotez (önerilen) ve alternatif model ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerden toplanan veriler ışığında çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında görev yapan 1652 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise, evren kümesi içinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan 416 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, işveren markası algısının örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme değişkenleri üzerinde pozitif ve olumlu bir etkisi olduğu ortaya konulmuştur.