Atipik menenjit/ensefalit tanısı almış hastalarda, enterovirüsler, herpesvirüsler (1, 2, 6, 7), flavivirüsler ve flebovirüslerin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: AYLİN ALTAY KOÇAK

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI

Özet:

Bu çalışmada, atipik menenjit/ensefalitli hastalarda, PZR yöntemi ile herpesvirüsler (tip 1,2,6,7), enterovirüsler (EV), flavivirüsler ve flebovirüslerin araştırılması ve epidemiyolojik veri elde edilmesi amaçlanmıştır. Ankara'da iki farklı hastanenin Çocuk Enfeksiyon Bölümü'ne Ekim 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında nörolojik şikayetlerle başvuran, 0-18 yaş arasındaki 100 hastadan beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri toplanmıştır. Nükleik asit ekstraksiyonu ve cDNA sentezi için ticari kitler kullanılmıştır. HSV1/2 gerçek zamanlı PZR (LightCycler® HSV1/2 QualKit, Roche, Almanya); enterovirüsler, flavi- ve flebovirüsler geleneksel PZR yöntemi ile araştırılmış ve ayrıca çeşitli menenjit etkenlerini saptayabilen gerçek zamanlı multipleks PZR yöntemi (MeningoFinder® 2SMART, Hollanda) kullanılmıştır. Çalışılan 100 örneğin 7'si (%7) viral etkenler (2 HSV1, 4 HHV6, 1 EV) açısından pozitif; diğer etkenler negatif bulunmuştur. HHV6 pozitif saptanan 4 hastanın 2'si 1-6 aylık, 1'i 13-36 aylık ve diğeri ise 4-6 yaş grubundadır. HHV6 pozitif hastaların 3'ü menenjit, 1'i viral ensefalit; HSV1 pozitif hastalar viral ensefalit; EV pozitif hasta ise menenjit ön tanısı almıştır. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında çok sayıda virüs etken olabilmektedir ve etkeni saptanabilen olgu sayısı düşüktür. HSV1 viral ensefalit etkenleri arasında başlarda yer alsa da, HHV6 ile nadir karşılaşılmaktadır. Ayrıca HHV6'nın etken olma durumu, latent bir virüs olması nedeniyle her olguda kesin değildir. Yine de bu etkenlerin, MSS enfeksiyonlarında rolü olabileceği için, tanı algoritmalarında değerlendirilmesi gerekmektedir.