Orta öğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre, mesleki etkinliklerindeki güdülenmişliklerini sağlayan etmenler (Ankara ili Çankaya ilçesi Anadolu liseleri örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ECE YİĞENOĞLU

Danışman: MEHMET KORKMAZ

Özet:

Bu araştırmanın amacı: orta öğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre onları nelerin motive edebildiğini tespit etmek ve özellikle içsel ve dışsal faktörler bağlamında bu motive edici etmenleri sınıflandırmaktır. Araştırmanın yöntemi görüşme yöntemidir. Bu araştırmada, literatür taramasına dayalı olarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve görüşme formunun yapılandırılması için öğretmenlerle ön görüşmeler yapılmıştır. Uzman görüşleri alınarak , yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve görüşmeler bu formlarla sürdürülmüştür. Araştırmanın evrenini, Çankaya İlçesindeki 12 Anadolu Lisesi ve bu okullarda görev yapan 510 orta öğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Çankaya İlçesindeki orta öğretim okullarından , beş Anadolu Lisesi'nde görev alan 100 ortaöğretim öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede isteklilik gözetilmiştir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Görüşme , yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler , nitel araştırmalarda içerik analizi içerisinde yer alan frekans analizi tekniği ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anlatılan özel aktarımların değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen bilgiler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç şudur : Öğretmenler daha çok dışsal etmenlerle motive olmaktadırlar.

kavga oyunu erkek oyunu 3d oyun güzel oyunlar