Okuma öncesi strateji öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: NURHAN AKTAŞ

Danışman: İHSAN SEYİT ERTEM

Özet:

Bu araştırmada, okuma öncesi strateji öğretiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretimi yapılan ön bilgileri kullanma, tahminde bulunma ve çıkarım yapma, gözden geçirme ve okuma için amaç belirleme stratejilerinden hareketle ekrandan okudukları farklı metin türünde okuduğunu anlama düzeylerinde bir değişiklik olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde yapılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören 22'si deney, 22'si kontrol grubu olmak üzere toplam 44 öğrenci oluşturmaktadır. 4/A ve 4/B şubeleri sırasıyla deney ve kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Deney grubunda okuma öncesi stratejilerin öğretimi yapılırken, kontrol grubu Türkçe Dersi Öğretim Programı'na göre derslerini sürdürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bilgi verici, 2 hikâye edici metin türünde toplam 4 adet okuduğunu anlama testi kullanılmıştır. Uygulama, metinler bilgisayar ortamına aktarılarak ekran okuma yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, karşılaştırmalı analizlerden bağımsız örneklemler için t- testi ile tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır.Araştırmanın sonucunda, okuma öncesi strateji öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama toplam başarı puanı, program doğrultusunda ders işleyen kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama toplam başarı puanından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Bu durum, yapılan uygulamanın etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, okuma öncesi strateji öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin hikâye edici metni ekrandan okuduğunu anlama düzeyi, program doğrultusunda ders işleyen kontrol grubu öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyinden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Bu durum, yapılan uygulamanın hikâye edici metin türünde etkili olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, okuma öncesi strateji öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin bilgi verici metni ekrandan okuduğu anlama düzeyi ile program doğrultusunda ders işleyen kontrol grubu öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Bu durum, yapılan uygulamanın bilgi verici metin türünde etkili olmadığını göstermektedir.