TRT Türk Halk Müziği Repertuvarındaki Sinop Türkülerinin Makam, Usul, Tür ve Biçim Yönünden İncelenmesi.


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emre Şimşek

Danışman: MURAT KARABULUT

Özet:

Bu araştırmanın amacı, derlenmiş TRT repertuvarında ki yirmi üç Sinop türküsünün makam, usul ve tür ve biçim bakımından incelenip kayıt altına alınmasıdır. TRT Türk Halk Müziği Repertuvarındaki Sinop Türkülerinin Makam, Usul, Tür ve Biçim Yönünden İncelenmesi başlıklı tez nitel araştırmalar kapsamında değerlendirilen betimsel bir çalışmadır. Veriler kaynak tarama ve görüşme tekniği ile elde edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümü problem, amaç, önem gibi başlıkların yer aldığı giriş kısmından oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk halk müziği ile ilgili nazari bilgilere yer verilmiştir. Sinop ilinin tarihine, coğrafi özelliklerine değinilmiştir. Aynı bölümde Sinop'un müzik kültürü hakkında bilgiler verilmiş, yörenin ileri gelen müzik adamlarıyla yapılan görüşmeler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi ve alt başlıkları yer almaktadır. Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde ise, TRT Repertuvarındaki Sinop türküleri makam, usul ve tür yönünden incelenerek bulgular ve yorum başlığı altında verilmiştir. Bu çalışma; derlenmiş TRT repertuvarındaki türkülerin, müzikal açılardan makam, usul ve tür yönüyle içerik analizinin yapıldığı ilk çalışma olması açısından önemlidir. Bu araştırmanın aynı alanda yapılacak olan farklı çalışmalara ve Sinop müzik kültürü ile ilgili yapılacak diğer araştırmalara da kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.