Nervus optıcus’ta yaşa bağlı yapısal değişikliklerin morfometrik, immünohistokimyasal ve ince yapı düzeyinde incelenmesi.


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERPİL ÇİLİNGİROĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Engin Çalgüner

Eş Danışman: Meltem Bahçelioğlu

Özet:

N.opticus’un yaşla ilişkili değişimleri, yenidoğan (4 günlük), puberte öncesi (5 haftalık), puberte (7 haftalık), genç (3 aylık), erişkin (1 yaş) ve yaşlı (2 yaş) Wistar Albino ratları değerlendirildi. Farklı yaş gruplarından hayvanların n.opticus’ları, immünohistokimyasal, elektron mikroskobik ve morfometrik olarak incelendi. Tüm morfolojik sonuçlara, önemli morfometrik verileri belirlemek için, sayısal imaj analizi ve istatistik analiz uygulandı. Elde ettiğimiz veriler ışığında yaşın ilerlemesi ile birlikte n.opticus’un çapında morfometrik olarak artış gözlenirken, yaş grupları arasında değişen akson sayısının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. İmmünohistokimyasal değerlendirmelerimizde yaşın ilerlemesi ile birlikte GFAP tutulumunun daha özgün olduğu izlenirken, NGF tutulumunun yenidoğanda zar düzeyinde iken, yaşın ilerlemesi ile birlikte hem hücresel hem de aksonal düzeyde olduğu görüldü. Elektron mikroskobik incelemelerde yaşlanmaya koşut miyelin kılıfın dejenere olduğu ve bu alanların bağ dokusu ile doldurulduğu saptandı. Sonuç olarak ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan görme kaybının sebeplerinden birisinin de, n.opticus’daki ileri dejeneratif değişikliklerin oluşmasına koşut olarak gerçekleştiği kanısına varıldı.