Blok oyunlarının çocukların yaratıcılığına etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MERVE AKSOY

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu çalışmada blok oyunlarının erken çocukluk dönemi çocuklarının yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Ankara il merkezinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, normal gelişim gösteren 18 çocuk deney grubunda, 18 çocuk kontrol 1 grubunda, 16 çocuk ise kontrol 2 grubunda olmak üzere toplam 52 çocuk yer almıştır. Araştırmada çocuklara ilişkin demografik bilgileri öğrenmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu, çocukların blok oyun davranış sıklıkları ve blok inşa aşamalarını belirlemek amacıyla Blok İnşa Aşaması Değerlendirme Formu, çocukların yaratıcılıklarını belirlemek amacıyla Resim Analizi Yoluyla Yaratıcı Yetenek Testi, çocukların blok oyunları sürecinde gözlemleri ve ürünlerin fotoğraflarını aktarma amacıyla "Araştırmacı Günlüğü" kullanılmıştır. Araştırmada normallik testi sonuçlarına göre deneysel işlemin etkisinin belirlenmesi amacıyla grup içi, gruplar arası ve ortak etkiyi beraber ele alabilen karışık desenler için iki faktörlü ANOVA yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında sadece deney grubunda bulunan katılımcılar için iki hafta arayla ve toplam üç kez toplanan blok inşa aşamaları değerlendirme formundan elde edilen puanlarda tekrarlı ölçümün olduğu durumlarda kullanılan Friedman testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, deney ve kontrol 1 grupları ile deney ve kontrol 2 gruplarının çocukların ayrıntılara dikkat, akıcılık ve orijinallik boyutları ile toplam yaratıcılıklarının ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, deney ve kontrol 1 grupları ile deney ve kontrol 2 gruplarının çocukların farklılıkları kabul boyutunda ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı, blok oyun davranış sıklığına ait tekrarlı ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, ancak blok inşa aşamalarına ait tekrarlı ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Farkın üçüncü ölçümün lehine olacak biçimde üç ile bir ve üç ile iki, ikinci ölçümün lehine olacak biçimde iki ile birinci ölçümler arasında olduğu tespit edilmiştir.