Sporun Küreselliği Perspektifinde Yabancı Sporcuların Hukuki Statü Sorunları


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Uğur Özer

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırmada, Avrupa Hukukunun sportif düzene etkileri ile sporcuların serbest dolaşım hakkını, Türk hukuku açısından inceleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Tarafından kabul edilen, futbolcu transferleri konusundaki yeni düzenlemeyi ve yabancı sporcuların durumunu, spor hukukunun küreselliği perspektifinde değerlendirmek amaçlanmıştır. Sporun profesyonelleşmesi ile birlikte ortaya çıkan spor hukuku, sporda gelişmiş ülkelerde başlı başına bir hukuk disiplini olarak yerini almıştır. Ancak ülkemizde spor hukukunun, henüz bir bilim dalı olarak ihtisaslaşamamış olması, konunun farklı hukuk disiplinlerinin yorumlanması ile açıklanmaya çalışılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum nedeniyle, kimi zaman, sporun kendine has yapısı ve özellikleri göz ardı edilerek, yanlış yorumlamalar yapılabilmekte ve yanlış kararlar alınabilmektedir. Bu nedenle, spor hukuku konusunda yapılacak teorik ve pratik çalışmalar önem kazanmaktadır. Buradan hareketle araştırma sonucunda elde edilecek veriler ile Avrupa'da ve ülkemizde, son dönemlerde, tartışma konusu olan, yabancı sporculara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin etkilerine ilişkin, spor hukuku uzmanlarının görüşlerinin, gelecekte yapılacak olan hukuki düzenlemelere fikir sağlayabilecek olması bakımından çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca spor hukuku alanında yapılan akademik çalışmaların azlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmanın konuya ilişkin farklı çalışmaların yapılması açısından, bir yol gösterici olması umulmaktadır. Araştırmada, elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan teknikler açısından nitel bir çalışma modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, spor hukuku konusunda bilgili hukukçu ve akademisyenler oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucu olarak, TFF tarafından kabul edilip uygulamaya geçirilen, futbolcu uygunluğu ve yerli oyuncu teşvik sisteminin; altyapı ve genç futbolcu gelişimine, Türk futbolcuların teşvik edilmesine ve kulüplerin mali yükünün azalmasına yapacağı katkılar bakımından isabetli ve uluslararası düzenlemelere uygun olduğu söylenebilir