Örgütsel vatandaşlık ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi: Spor yönetiminde GSGM ve Özerk Spor Federasyonları örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: YUSUF AKYEL

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmada, gerek örgüt performansına gerekse bireysel performansa olumlu etkileri olduğu düşünülen örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyi ile duygusal zeka düzeyi ve ilgili değişkenlerle arasındaki ilişki GSGM yöneticileri ile Özerk Spor Federasyonu başkanları ve genel sekreterleri perspektifinde hareketle incelenmiştir. Bu çerçeveden hareketle tarama modelinde olan çalışmanın amacına uygun olarak 3 bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Diğer iki kısımda ise Özaslan, Acar B. ve Acar C. (2009) tarafından geliştirilen 25 ifadeden oluşan Duygusal Zeka ve 21 ifadeden oluşan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları, bağımsız gruplar için T-Testi ve bağımsız gruplar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve alt boyutlar arasında ilişkiyi incelemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri yüksek, duygusal zeka düzeyleri ise düşük bulunmuştur. cinsiyet değişkeni açısından "Örgütsel Davranış Ölçeği ve Duygusal Zeka ölçeğinin genel ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış ancak bayanların hem örgütsel vatandaşlık düzeyi hemde Duygusal Zeka düzeyi daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin olarak ise Örgütsel Vatandaşlık ölçeğinin alt boyutlar ve genelinden aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde ise bekar yöneticilerin ( =3,90), evlilere göre ( =3,83) daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu ifade edilebilir, ancak Duygusal Zeka Ölçeği genel ortalama puanlar birbirine yakın çıkmıştır. Bununla birlikte GSGM deki yöneticilerin Örgütsel Vatandaşlık ve Duygusal Zeka düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.