Okul aktörlerinin ilköğretim kurumları standartları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ÖMÜR ÇOBAN

Danışman: MEHMET KORKMAZ

Özet:

Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla ilerlemektedir. Toplumlar, bu hıza ayak uydurabilmek için çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmelidirler (Drucker,1983:385). Bunun için de toplumların daha nitelikli, daha iyi hizmet sunan okullara ve eğitim ortamlarına ihtiyaçları vardır. İlköğretim Kurumları Standartları, ilköğretim okullarının belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okulların taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Daha da önemlisi, daha nitelikli eğitim verirken bunu kanıtlara ve verilere dayalı olarak sunmaktır (MEB-UNICEF, 2009: 8). Bu çalışmanın amacı, ilköğretim kurumları okul aktörlerinin İlköğretim Kurumları Standartlarının alt standartlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu bağlamda Ankara ilinden 170 ilköğretim okulunda 230 okul yöneticisi, 230 öğretmen, 230 öğrenci ve 230 veli görüşü Algısal yarar ölçeği ile alınmış ve elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programında yer alan Betimsel Analizden, T-testi ve Tek Yönlü Anova ile analiz edilmiştir. Genel olarak, İlköğretim Alt Standartlarına yönelik olarak frekans-yüzde tabloları incelendiğinde, yöneticiler ve velilerin görüşleri paralellik göstermekte ve olumlu olmakla beraber, bunun aksine öğrencilerin görüşleri genelde alt standartlardaki uygulamaların daha az etkili olduğu şeklindedir. Öğretmen görüşleri ise belli bir noktada odaklanmamakla birlikte öğrenci görüşleri ile paralellik göstermektedir. İlköğretim kurumlarında hizmet niteliğinin artırılmasına yönelik okul aktörlerinin görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde, öğrencilerin ve velilerin cinsiyete göre görüşlerinde anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Yöneticilerin dört alt standartta ve öğretmenlerin ise iki alt standartta görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Okul aktörlerinin görüşleri ile yaşları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde, dört alt standartla ilgili olarak yaşa göre anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. İlköğretim kurumlarında hizmet niteliğinin artırılmasına yönelik okul aktörlerinin görüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde, bütün alt standartlara ait görüşler arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Genel anlamda yönetici ile öğretmen, yönetici ile öğrenci, öğretmen ile öğrenci ve öğrenci ile veli arasında anlamlı fark ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, daha nitelikli eğitim, çocukları ile ilgili kararlara velilerin de katılması ile sağlanır. Velilerin kararlara katılımı okul yönetiminde daha önemli bir yere sahip olmalarını sağlayacaktır. Bunun yanında, öğrencilerin, öğretmenlerin katılımı okul gelişimi için önemlidir. Öğrencisiz, öğretmensiz ve velisiz okul, okul değildir.