YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNME SÜRECİ: HUKUKİ VE MEKÂNSAL BOYUTLARIN ANALİZİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kadir KIRMACI

Özet:

Yabancıların taşınmaz edinmesi tarihi süreç içinde sürekli kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konu olmuştur. Mülkiyet hakkının varlığının kabulü, yabancılar açısından bunun kabul edilebilirliği ve uluslararası alanda uygulama sınırlarının neler olduğu hem kamu otoritesini hem de ülke insanlarını yakından ilgilendirmektedir. Çalışmada tarihi süreç içinde yabancıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz mal edinmesinin hukuki ve mekâna yansıyan yönüyle incelenmesi yapılmış, yapılan düzenlemelerin doğurduğu sonuçlar belirlenerek bu alanda yapılan düzenlemelerin kamu yararı, ulusal ve uluslararası hukuka uygunluğunun tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve ele alınmış daha sonra konuya ilişkin yasal düzenlemeler incelenmiş, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Raporlarından da faydalanılarak yabancıların ülke genelinde edinmiş oldukları taşınmazların çıkarılan yasalara göre gösterdiği değişim ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, yabancıların taşınmaz mal edinmesini düzenleyen mevzuatın dağınık olduğu ve genel bir düzenlemeyle birleştirilmesi gerektiği, konu hakkında yapılan düzenlemelerin kamu yararına uygun olmasının zorunlu olduğu, yapılan düzenlemelerde bunun tam anlamıyla karşılanamadığı, düzenlemelerle önemli miktarda taşınmazın yabancılar tarafından edinildiği, bazı sahaların yabancıların mülk edinimine sınırlandırılması gerektiği ve bu sınırlandırmanın uluslararası hukuka aykırı olmayacağı sonucuna varılmıştır.

izmir gundem komik videolar cizgi film izle cizgi film 3d oyunlar oyunlar