Öğrencilerin SBS-matematik başarılarını etkileyen değişkenlerin ve okul katma değerinin hiyerarşik lineer modelleme analizi yoluyla belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ESRA OYAR

Danışman: MEHTAP ÇAKAN

Özet:

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin 7. Sınıf SBS matematik alt test net sayılarına etki eden öğrenci ve okul düzeyi değişkenlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin net sayılarının artışındaki okul katma değerinin hesaplanarak okul sıralamalarını elde etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara ilinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında 6. sınıfta 2009-2010 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise çok aşamalı kümeleme örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve Ankara ilinde 40 farklı okulda öğrenim gören toplam 3733 öğrenci alınmıştır. Örneklem seçilirken öğrencilerin ilgili iki eğitim öğretim yılında aynı okulda öğrenimlerine devam etmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen değişkenler ve okul katma değeri incelendiği için bu çalışma nedensel karşılaştırma modelindedir. Çalışmada öğrencilerin başarılarına etki eden değişkenlerin belirlenmesi amacıyla iki düzeyli (öğrenci ve okul) hiyerarşik lineer modelleme; okulların katma değerlerinin hesaplanması amacıyla ise rastgele etkiler modeli analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin 7. Sınıf SBS matematik alt testi net sayıları çalışmadaki bağımlı değişkendir. Öğrenci düzeyinde cinsiyet, 6. ve 7. sınıf devamsızlık ve matematik okul not ortalaması ile 6. sınıf SBS matematik alt testi net sayıları değişkenleri; okul düzeyinde ise okul büyüklüğü ve okul türü değişkenleri analize dâhil edilen bağımsız değişkenlerdir. Yapılan analizler sonucunda öğrenci düzeyinde cinsiyet, 6. ve 7. sınıf matematik okul not ortalaması ve 6. sınıf SBS matematik alt testi net sayıları değişkenleri ve okul düzeyinde okul türü değişkeninin öğrencilerin matematik başarıları üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak manidar olduğu belirlenmiştir. Son olarak, okulların katma değer hesaplarına göre yapılan sıralamaları ile öğrencilerin 6. ve 7. sınıf net sayıları arasındaki farka göre yapılan okul sıralamaları arasında ise bir ilişki bulunamamıştır.