Sosyal oyunun 48-69 aylık çocukların ahlaki ve sosyal kural algılarına etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SİBEL GÜLER

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY

Özet:

Bu araştırma, Sosyal Oyun Eğitim Programının okul öncesi dönemdeki 48-69 aylık çocukların ahlaki ve sosyal kural algılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı merkezinde bulunan iki ilkokulun anasınıflarına devam eden 48-69 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın deney ve kontrol grupları rastlantısal atama yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmaya 22 çocuk deney grubu, 23 çocuk da kontrol grubu olmak üzere toplam 45 çocuk katılmıştır. Araştırma deneme modelinde olup kontrol gruplu öntest-sontest modeli uygulanmıştır. Çocukların kişisel bilgilerinin edinilmesi için "Kişisel Bilgi Formu" , çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini tespit etmek için ise Smetana (1981) tarafından geliştirilen "Ahlaki ve Sosyal Kural Ölçeği" kullanılmıştır. Deney grubu olarak seçilen gruba Sosyal Oyun Eğitim Programı haftada üç gün olmak üzere toplam sekiz hafta uygulanmıştır. Eğitimden sonra ön testte uygulanan ölçekler deneme ve kontrol grubundaki çocuklara tekrar uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasından sonra SPSS programına girilen veriler düzenlenerek analize hazır hale getirilmiştir. Kovaryans Analizi (ANCOVA), Karışık Desen ANOVA, parametrikliğin gereklerinin yerine gelmediği durumlarda da non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Willcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal ve ahlaki kural algı puanları arasında anlamlı farklılık olduğu (p<0,001) belirlenmiştir.