Uluslararası seyahate katılan gençlerin konaklamaları boyunca katıldıkları boş zaman aktivitelerine ilişkin görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: EMRE ULUBEY

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalışmanın amacı; uluslar arası seyahate katılmış gençlerin seyahatleri boyunca katıldıkları boş zaman aktivitelerine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesidir. Araştırma grubu AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmetleri kapsamında ülkemizden AB ülkelerine gitmiş 5’i Almanya 5’i Polonya olmak üzere Toplam 10 katılımcıdan oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Form; hangi boş zaman aktivitelerini hangi sebeple, katılımı engelleyici faktörler, katılım için ihtiyaç duyulan imkanlar, katılım sonrası kazanımlar ve ülkemizden farklı boş zaman aktiviteleriyle ilgili konuları içermektedir. Konularla ilgili veriler, görüşme esnasında kayıtta olan dijital ses kayıt cihazı sayesinde toplanmış ve saklanmıştır. Saklanan veriler bilgisayar ortamına güvenle aktarılmış, sonrasında betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak; genç yaş gurubunda yer alan turistlerin rekreasyonel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve rekreasyonel etkinliklere katılımda engelleyici faktörlerin en aza indirgenmesi gibi durumların rekreasyonel etkinliklere katılımı artıracağı ve bu yaş grubu için turizm bölgesi seçimlerini olumlu etkileyeceği söylenilebilir.