Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınlarda Kinezyofobi, Üst Ekstremite Fonksiyonu, Lenfödem, Ağrı, Duyu Ve Depresyon İlişkisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Miray Haspolat

Danışman: İLKE KESER

Özet:

Meme kanseri ve tedavilerine bağlı olarak hastalarda kinezyofobi gelişebilmektedir. Literatürde kinezyofobinin ilişkili olduğu bozuklukları kapsamlı olarak inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı meme cerrahisi geçiren kadınlarda kinezyofobi, üst ekstremite fonksiyonu, lenfödem, ağrı, hafif dokunma duyusu ve depresyon ilişkisini incelemekti. Çalışmaya yaş ortancası 55 (35-68) yıl olan 56 kadın dahil edildi. Lenfödem, omuz eklem hareketleri, elin hafif dokunma duyusu, ağrı, üst ekstremite fonksiyonu, anksiyete, depresyon ve kinezyofobi değerlendirildi. Değerlendirme yöntemi olarak sırasıyla çevre ölçümü, gonyometrik ölçüm, Semmes Weinstein Monofilament Testi, McGill Ağrı Anketi (MAA), Kol Omuz ve El Sorunları Anketi (KOESA), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) kullanıldı. TKÖ ile lenfödem şiddeti (r=0,275, p=0,040), HADÖ-A (r=0,566, p=0,000) ve HADÖ-D (r=0,290, p=0,030) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. KOESA ile omuz fleksiyon limitasyonu (r=0,272, p=0,043), omuz abdüksiyon limitasyonu (r=0,292, p=0,029), ağrı şiddeti (r=0565, p=0,000), HADÖ-A (r=0,306, p=0,022) ve HADÖ-D arasında pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0,405, p=0,002) olduğu tespit edildi. Etkilenen taraf ile sağlam taraf arasında hafif dokunma duyusu açısından fark bulunmadı (p>0,05). Bu bulgulara göre, meme cerrahisi geçiren kadınlarda kinezyofobinin hastaların anksiyete ve depresyon düzeyinden ve lenfödem şiddetinden etkilenebileceği sonucuna varıldı. Omuz eklem hareket limitasyonlarının ve ağrının üst ekstremite fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebildiği ve üst ekstremite fonksiyon bozukluğunun hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ile ilişkili olduğu saptandı.