Rekreatif Faaliyetlerde Çevreye Yönelik Tutumların ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ercan Karaçar

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Boş zaman ve rekreasyon kavramları hayatımızda var olan ama ne olduğunu tam kavrayamadığımız kavramlardır. Özellikle çalışma ve şehir yaşamından sıkılan insanların katıldığı bu etkinlikler bazen doğaya zarar da verebilmektedir. Bu çalışmada bu rekratif etkinliklerde katılanların çevre tutumlarının ve destinasyon imajının tekrar ziyaret etme niyetine etkisini araştırmak için amaçlanmıştır. Çalışma rekreatif etkinlikler için Ilgaz Dağı Milli Parkzına gelen ziyaretçilere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 508 anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, t testi, Anova, kolerasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda insanların büyük bir kısmının kayak amaçlı geldiği, kış aylarında yoğunluk olduğu, engellerin fazla olmadığı, ulaşım sorunların ön planda olduğu görülmüştür. Erkeklerin kadınlara göre ve evlilerin ise bekarlara göre çevre tutumlarının daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında tekrar ziyaret niyetinin, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve mesleğe göre değiştiği araştırma bulgularından anlaşılmaktadır. Tekrar ziyaret niyetinin çevre tutumundan ve destinasyon imajından etkilendiği de ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak, ziyaretçilerin tekrar ziyaret niyetlerine yönelik öneriler sunulmuştur. Bu sonuçlar gelecekte yapılacak çalışmalara da katkılar sağlayacaktır.