Rekreasyonel Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yaşam Tatmini Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve Karaman

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu araştırma, rekreasyonel amaçlı spor yapan bireylerin yaşam tatmini ve umutsuzluk düzeylerini bağımsız değişkenlere göre belirlemeyi ve arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Ankara'da faaliyet gösteren çok amaçlı spor merkezlerine üye bireyler oluştururken örneklem Ankara ilinde bulunan 15 spor merkezi üyelerinden oluşmaktadır. Veri toplama çalışmaları sonucunda 966 anket uygulanmış olup, kullanılabilir geçerli anket sayısı 846' dır. Veri matrisinde 3 katılımcının ölçeklerdeki maddelerin % 10'nundan daha fazlasını yanıtlamadıkları görülmüş ve bu kişiler veri setinden çıkarılmıştır. Böylece araştırma grubu 435 kadın ve 426 erkek olmak üzere toplam 861 kişiden oluşmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçeye uyarlaması ve geçerlilik güvenirliği Durak, Durak ve Gençöz (2010) tarafından yapılan Yaşam Tatmini Ölçeği (Satisfaction with Life Scale-SWLS) ve Türkçe' ye uyarlaması, güvenilirlik ve geçerlik çalışması Seber ve diğerleri (1993) tarafından yine geçerlilik çalışması Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından tekrar yapılan Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck Hopelessness Scale) kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında ölçeklerin psikometrik özelliklerinin incelenerek doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, bağımsız örneklemler için t- testi, tek faktörlü varyans (ANOVA) analizi', Tukey (HSD) testi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; bağımsız değişkenlerden eğitim seviyesinin, algılanan gelir seviyesinin, boş zaman yeterlilik algısının, algılanan sağlık durumunun yaşam tatmini ve umutsuzluk düzeylerini değiştirdiği saptanırken, cinsiyetin sadece yaşam tatminini değiştirdiği yaşın ise sadece umutsuzluk düzeyini değiştirdiği bulunmuştur. Ayrıca yaşam tatmini ve umutsuzluk arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak rekreasyonel amaçlı spor yapan bireylerin yaşam tatminleri yüksekken umutsuzluk düzeyleri düşüktür. Eğitim seviyesi, gelir seviyesi, boş zaman miktarı düştükçe ve sağlık kötüye gittikçe yaşam tatmininin düştüğü ve yaş, eğitim seviyesi, algılanan gelir seviyesi, boş zaman miktarı düştükçe ve sağlık durumu kötüye gittikçe umutsuzluğun arttığı gözlemlenmiştir.