Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programının etkinliğinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: MELAHAT NİGAR

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde görev yapan 572 Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni (BİTEFÖ) arasından Eğitimi Programına katılan 214 BİTEFÖ oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmış ancak anket 170 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak 9 demografik, 52 likert tipi ve 1 tane de açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Anketler Ankara BİTEFÖ arasında haberleşme amacıyla kullanılan mail zinciri yardımıyla uygulanmış, elde edilen verilerin analizi ise ilgili istatistiksel paket program ile yapılmıştır. Katılımcıların eğitim programını son derece faydalı bulduğu, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdiği, eğitim süresi ve içerik açısından yeterli olmadığı, görevli personel sayısının yeterli olduğu, yeterli uygulama yapıldığı, eğitim sonucunda verilen konuların çoğunda yeterli bilgiye sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin BİTEFÖ Eğitimi Programının değerlendirildiği ifadelere ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine, görev yaptıkları okul türüne, mesleki kıdemlerine, branşlarına göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 26-31 yaş aralığında bulunan ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin BİTEFÖ Eğitimi Programına bağlı ifadelerde görüşlerinin daha olumsuz bir eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde eğitimlerin düzenlenme zamanlarıyla ilgili katılımcı görüşlerinin alınması, eğitim süresinin uzatılması, eğitim sonrasında da kendilerini geliştirmeleri ve bilgi paylaşımı yapabilmeleri için geliştirici eğitimler, kurs ve seminerler düzenlenmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.