Fen alanındaki öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: GÜNBEY EROĞLU

Danışman: İLBİLGE DÖKME

Özet:

Bu araştırmanın amacı, fen alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin seviyesini belirlemek ve ülke, sınıf düzeyi, bölüm ile cinsiyet değişkenlerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Okey, Wise ve Burns (1985) tarafından geliştirilen Özkan, Aşkar ve Geban (1991) tarafından Türkçeye çevrilen Bilimsel Süreç Beceri Testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ankara ili Gazi Üniversitesi fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliklerinin 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarında öğrenim gören 301 öğretmen adayı ile Malezya Sultan Idris Education University fizik, kimya, biyoloji öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören 142 öğretmen adayı ile birlikte toplam 443 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama hesapları, frekans, yüzde değerleri kullanılmıştır. PASW18 istatistik programı kullanılarak değişkenler arasında fark olup olmadığı hesaplanmış bunun için bağımsız t testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Türkiye'den araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında bölüm değişkenine göre anlamlı fark görülmemiştir. Türkiye'den araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında cinsiyet değişkenine göre değişkenleri belirleme ve kontrol etme alt becerisinde anlamlı fark görülmüş, diğer beceriler ve beceri toplamında anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Türkiye'den araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında sınıf değişkenine göre hipotez kurma ile veri analizi ve grafik okuma becerilerinde anlamlı farklılıklar oluşmuş diğer becerilerde anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Malezya'dan araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında bölüm değişkenine göre bilimsel süreç becerilerinde anlamlı fark görülmemiştir. Malezya'dan araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark görülmemiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında ülke değişkenine göre beceri toplamında Malezya lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen adayları arasında bölüm değişkenine göre beceri toplamında tüm bölümlerde Malezya lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırmanın sonuçları tartışılmış ve sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.