Çağdaş spor bilincinin oluşmasında spor yöneticilerinin görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: UĞUR ÖZER

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı; çağdaş spor bilincinin oluşması konusunda spor yöneticilerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada, hâlihazırdaki bir durumu ortaya çıkarmayı amaçlayan, betimsel modellerden özaktarım araştırma yöntemi kullanılmıştır. Özaktarım araştırması katılımcılara uygulanan anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu GSGM, Özerk Federasyonlar, TFF, Spor Kulüpleri, Belediye Tesisleri, TMOK, TASKK, ASKF ve TMPK vb. gibi kuruluşlarda görevli spor yöneticileri oluşturmuştur. Bu kuruluşlarda görev yapan 227 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 17 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Ayrıca çeşitli değişkenlere göre spor yöneticilerinin görüşlerinde anlamlı farklılıklar aramak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulunan anlamlı farklılıkların karşılaştırılması için Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi ve grup dağılımlarının homojen olmadığı durumlarda Games-Howell Karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; ülkemizde çağdaş spor bilincinin oluşmadığı görüşü ortaya çıkmıştır. Çağdaş spor bilincinin oluşturulamamasındaki temel sebep, bu yöndeki çabaların kurumsal boyutlarda yapılamaması olarak belirlenmiş ve çağdaş spor bilincinin oluşturulması için spor altyapısının, spor eğitiminin ve spor mevzuatının, bu amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.