Üniversite öğrencilerinin risk alma tutumları ile kimlik statüleri ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: MURAT SİNAN ÖZKAN

Danışman: KEMAL ÖZTEMEL

Özet:

Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden genç yetişkinlerin risk alma tutumlarını ve kimlik statülerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve ikamet edilen yerleşim yeri değişkenlerine göre incelemek ve risk alma tutumları ile kimlik statüleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu araştırmada iki veya çok değişkenli korelasyonel ve karşılaştırma türlerine ayrılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okumakta olan toplam 1417 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplamak için Öner'in (2009) uyarlamış olduğu Belirli Alanlara Özgü Risk Tutum Ölçeği (BARTÖ) ile Oskay'ın (1997) uyarlamış olduğu Genişletilmiş Ego Kimlik Statüleri Ölçeği (EOM-EIS-2) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde üniversite öğrencilerinin risk alma tutumunun bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu ile kimlik statüleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu alt boyutlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu alt boyutlarından okulda etik ve güvenlik risk alma tutumlarının sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu alt boyutlarından güvenlik risk alma tutumunun ikamet edilen yer değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerinin risk alma tutumu boyutlarından gündelik yaşamda etik, yatırım, güvenlik ve sosyal risk alma tutumları ile moratoryum ve dağınık kimlik statüsüyle pozitif yönde ilişki, buna karşın başarılı ve ipotekli kimlik statüsüyle negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiş ve veri setleri arasında paylaşılan ortak varyansın % 25 olduğu saptanmıştır.