Okul öncesi eğitimde uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinlik planlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MERVE KOÇAK

Danışman: GÖKHAN DUMAN

Özet:

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinlik planlarının incelenerek, okul öncesi eğitim programı ilkelerine uygunluğu ve eğitsel niteliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel verilere dayalı, tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini anaokulu ve anasınıflarından toplanan üç yüz yirmi adet okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri oluşturmuştur. Etkinlikler döküman inceleme ve tümevarım yöntemi ile incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak okuma yazmaya hazırlık etkinlik planı değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular frekans yüzde değerleri ile verilmiş, etkinlik kaynağına göre farklar bağımsız t Testi ile analiz edilmiş, değerlendirme boyutlarının aralık değerleri hesaplanarak nitelikleri belirlenmiştir. Sonuçlar öğretmenlerin daha çok hazır etkinlik planı ve bütünleştirilmiş okuma yazmaya etkinlik planı kullandıklarını göstermiştir. Öğretmen tarafından hazırlanan etkinlikler ile hazır etkinlik planları arasında görsel algı/el becerileri çalışmaları, işitsel algı (fonolojik farkındalık) çalışmaları, dinleme ve konuşma çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları alt boyutlarında nitelik olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, kelime dağarcığına yönelik çalışmalar ve okuma yazma farkındalığına yönelik çalışmalar alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Etkinliklerin biçimsel özelliklerinde bazı temel unsurların eksik olduğu görülmüştür.Etkinliklerin eğitsel niteliklerinin, görsel algı/ el becerileri çalışmaları, dinleme ve konuşma çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları alt boyutlarının orta düzeyde yeterli olduğu işitsel algı (fonolojik farkındalık) çalışmaları, kelime dağarcığına yönelik çalışmaları ve okuma yazma farkındalığına yönelik çalışmalar alt boyutlarında yetersiz olduğu bulunmuştur.Bu araştırma ile belirlenen sorunların nedenlerinin nitel yöntemlerle araştırılması önerilmiştir.