Bilgisayar simülasyonları ve laboratuvar etkinliklerinin birlikte uygulanmasının öğrencilerin fen başarısına ve bilgisayara karşı tutumuna etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ZEYNEP KOYUNLU ÜNLÜ

Danışman: İLBİLGE DÖKME

Özet:

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji öğretim programında yer alan Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin Elektrik Akımı Nedir?, Seri ve Paralel Bağlama konularının öğretiminde laboratuvar etkinliklerinin ve bilgisayar simülasyonlarının birlikte uygulanmasının öğrencilerin başarısına, bilgisayar tutumlarına etkisi ve konuların öğretiminde cinsiyet faktörünün etkililiğini araştırmaktır. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu, deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2009-2010 eğitim öğretim yılı I. döneminde, üç okuldan seçilen 66, ilköğretim 7.sınıf öğrencisi katılmış ve araştırma haftada 4 ders saati olmak üzere toplamda üç hafta ve 12 ders saati sürmüştür. Kontrol Grubu I' de konular laboratuvar etkinlikleriyle, kontrol grubu II' de bilgisayar simülasyonlarıyla, deney grubunda bilgisayar simülasyonlarının ve laboratuvar etkinliklerinin birlikte uygulanmasıyla işlenmiştir. Araştırmanın verileri Elektrik Başarı Testi (EBT) ve Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ) ile toplanmış ayrıca dört açık uçlu sorudan oluşan bir anketle deney grubu ve kontrol grubu II öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri alınmıştır. Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Grupların EBT ve BTÖ ön test puanları tek yönlü varyans analizi son test puanları kovaryans analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçta, bilgisayar simülasyonlarının ve laboratuvar etkinliklerinin birlikte uygulanmasının öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu, bilgisayar simülasyonlarının bilgisayara karşı tutumu olumlu yönde etkilediği ve cinsiyet farkının öğrenci başarısını ve bilgisayara karşı tutumu etkilemediği belirlenmiştir.