UZUN SÜRE FRUKTOZ İÇEN SIÇANLARDA RESVERATROL VERİLMESİNİN VAZOKONSTRİKTÖR CEVAP ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YASİN ATACAN AYTEKİN

Danışman: FATMA AKAR

Özet:

ĠĢlenmiĢ gıdalar ve gazlı içecekler içinde fruktoz kullanımı giderek artmaktadır, çünkü fruktoz raf ömrünü uzatmaktadır. Yüksek miktarda fruktoz alınımının hiperinsülinemi, hipertrigliseridemi ve hipertansiyon nedeni olduğu saptanmıĢtır. Bu yüzden fruktozun zararlı etkilerinin önlenmesi özel bir önem arz etmektedir. Resveratrolün endotel ve damar fonksiyon bozukluğunu düzelterek kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde yararlı olabileceği ileri sürülmüĢtür. Deneysel olarak fruktozla oluĢturulan damar düz kas fonksiyonundaki değiĢiklik üzerine resveratrolün etkisi iyi bilinmemektedir. Bu tez çalıĢmasında içme suyu içinde 10 hafta süreyle fruktoz (% 10 ve 20) verilerek oluĢturulan metabolik sendromda resveratrolün etkisi incelenmiĢtir Resveratrol uygulaması (50 mg/L) fruktoz içiminden 2 hafta önce baĢlatılmıĢtır. Deney gruplarından alınan kan örneklerinde biyokimyasal, aortada ise damar düz kas fonksiyonu ölçümleri yapılmıĢtır. Ayrıca, kan basıncı değiĢiklikleri kaydedilmiĢtir. KCl (40 mM) ve fenilefrin (10-9-3x10-4 M) cevaplarının fruktoz içen sıçanlarda arttığı, anjiyotensin II (10-10-10-5 M) cevaplarının ise değiĢmediği saptanmıĢtır. Kasılma cevaplarındaki artıĢ, resveratrol tedavisi alan hayvanlarda büyük ölçüde düzelmiĢtir. Resveratrol tedavisi, kontrol ve fruktoz alan sıçanlarda, anjiyotensin II (10-10-10-5 M) cevaplarını azaltmıĢtır. Fruktoz ile beslenme sonucu ortaya çıkan insulin direnci ve hipertansiyon da resveratrol alan grupta anlamlı derecede azalmıĢtır. Resveratrol ve fruktoz ile beslenme sonucu kan glukoz düzeyi değiĢmemiĢtir. Bu bulgular, fazla miktarda fruktoz alınımına bağlı olarak geliĢen kardiyovasküler fonksiyon bozukluklarının resveratrol ön tedavisi ile önlenebileceğini göstermektedir.